Adatkezelés

Köszönjük, hogy támogatja céljainkat!

Emberi Méltóság Központ

Az Emberi Méltóság Központ Alapszabálya értelmében kapcsolatot tart döntéshozókkal, szervezetekkel és természetes személyekkel. Tevékenységéhez hozzátartozik a hírlevelek küldése, programok szervezése és online tevékenység a honlapján, közösségi médián keresztül.


Adatkezelést érintő folyamatok

Hírlevelek küldése: az Emberi Méltóság Központ maximum heti rendszerességgel küld hírleveleket
az arra feliratkozók részére e-mailen keresztül.

Honlap bejegyzések követése: a honlapon a követés funkciót bejelölő látogatóknak e-mail keresztül minden új bejegyzés automatikusan elküldésre kerül. A követést lehetőségét a honlap látogatója
jelöli be és adja meg az e-mail címét. Facebook és Twitter oldalunkon követhető bejegyzésekre
bárki feliratkozhat. A lehetőségről bármikor leiratkozhat.


Tagfelvétel: az egyesületi tagjai 2 tag ajánlásával kitöltött belépési nyilatkozattal válhatnak az
egyesület rendes tagjává.

Programokra jelentkezés és részvétel: az egyesületi programokra történő jelentkezés és szervezés a
hírleveleken keresztül és az arra adott válaszok alapján történik. Egyes programokra, vetítésekre jelentkezéshez a Google Forms rendszerén keresztül a jelentkezők adatai hozzájárulásuk alapján
kerülnek gyűjtésre.

A megadott adatok köre

Hírlevelek és programok: név, e-mail cím, postai irányítószám
Honlap bejegyzések követése: e-mail cím
Tagfelvétel: név, e-mail cím, lakcím, születési adatok
Közösségi média: facebook profil, twitter profil
Ifjúsági képzési program: név, email cím, lakóhely, kor, nemzetiség
vetítések szervezői: név, email cím, lakóhely

Miért kezeljük az adatokat?

A kötelezően megadandó adatokat a hírleveleken keresztüli kommunikáció és a programok
megvalósulása, a honlapbejegyzések követéséhez az új bejegyzések automatikus elküldése
érdekében kezeljük. A tagfelvétel részletei alább találhatók. Az ifjúsági képzési programhoz az
adatok a korosztályok és regionális csoportok kialakításához szükségesek.

Hol és meddig tároljuk az adatokat?

Az adatkezelő egyesület jelszóval, tűzfallal és vírusirtóval védett számítógépén, a tagnyilvántartást
az egyesület székhelyén, papír alapon, zárható szekrényben tároljuk a feliratkozástól számított 5 évig, vagy leiratkozásig. A programokhoz kapcsolódóan kezelt adatok a programok megvalósulását
követő 1 évig tároljuk.

Mi a jogalapja az adatkezelésnek?

A tag azonosításához szükséges adatokat jogszabályi kötelezettség (2011. évi CLXXV. törvény az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról), a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az adatkezelő jogos érdeke, míg a tag megismerését és az egyesület tevékenységében való részvételt elősegítő adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeljük.

Kik ismerhetik meg az adatokat?

Kizárólag az egyesület munkatársai és a hírlevél és honlap szerver, közösségi média adatkezelői.

Mit tegyek, ha már nem szeretném, hogy az adataimat kezelje az egyesület?

A hírlevelekről és a honlap bejegyzéseinek követéséről a hírlevelek végén és a honlapon található leiratkozás gombra kattintva lehet leiratkozni. A programokra történő jelentkezés ennek
következtében szintén ellehetetlenül.

Milyen jogaim vannak az adatkezeléssel kapcsolatban?

Ön jogosult arra, hogy kérésére az egyesület indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre
vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak.
Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön
jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

A jogok gyakorlásának keretei

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem
nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön
kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-
391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/
Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, korlátozására, illetve törlésére az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére
kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az
Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.
Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is)
összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az
adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az
adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Tagfelvétel és nyilvántartás

Az Emberi Méltóság Központ Alapszabálya szerint támogató és rendes tagsággal bír. Az Egyesület rendes tagjává választhatóak azok a természetes és jogi személyek, akik, illetve amelyek a belépési
nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadják és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesítését vállalják.
A rendes tagságot megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával lehet
kérelmezni. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy nyilatkozatát arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a rendes tagsági jogviszonnyal
összefüggésben.
A két rendes tag ajánlásával ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület titkárának kell benyújtani. A kérelemről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.
Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki, illetve amely készségét fejezi
ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.
A pártoló tag részt vehet az Egyesület testületi ülésein, de szavazati jog nem illeti meg, tisztség viselésére nem választható. A pártoló tag az Egyesület tevékenységében rendszeres és folyamatos
vagyoni hozzájárulásával vesz részt.
A két rendes tag ajánlásával ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület titkárának kell benyújtani. A kérelemről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.
A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagok adatait jelentkezéstől számított 5 évig, kérésre
meghosszabbítva vagy a tagság megszűnéséig tároljuk.

Szobor az életért

Martin Hudacek alkotása, a "Meg nem született gyermek szobra" a világ minden táján segít a nőknek és családjuknak a múlt sebeinek feldolgozásában
Tovább

váratlan élet

Nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül ezzel az érzéssel, nem vagy egyedül ebben a világban. Van kiút a mostani helyzetből, megtaláljuk együtt a megoldást a problémákra. Elindult egy pici élet, a gyermeked élete, rajtad múlik, hogy ki lesz belőle.
tovább

Köszönjük, hogy támogatja céljainkat!